Denumirea programului: BANCA DE DATE A FORMĂRII CONTINUE A PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – FORMARE UTILIZATORI DE APLICAȚIE CONCRET

Public ţintă: cadre didactice și didactic auxiliare din învăţământul preuniversitar (învăţători, profesori din ciclul gimnazial şi liceal, informaticieni, secretari, laboranți)
Justificare: Necesitatea dezvoltării unui sistem naţional informatizat de evidenţă şi gestiune a perfecţionării şi formării continue de-a lungul carierei didactice, în vederea îmbunătăţirii managementului şi calităţii programelor de formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar şi a fundamentării politicilor şi strategiilor educaţionale în domeniu.

Inscriere

Durata: 16 ore /70 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
Informatician Gheorghe Gabriel VÎRTINEANU – studii universitare (specializarea Informatică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.