I.13. Denumirea programului: LEGISLAȚIE ȘI DEONTOLOGIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Public – ţintă: -personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Justificare: Cursul este necesar şi util la nivelul grupului ţintă, întrucât are în vedere informarea şi responsabilizarea resursei umane din domeniul educaţiei.
Cunoaşterea legislaţiei din domeniul educaţiei şi corecta aplicare a acesteia constituie o condiţie sine qua non a bunului mers în educație.Pornind de la această necesitate sunt prezentate dispoziţii cu caracter general trecându-se apoi la norme juridice aplicabile fiecărei forme de învăţământ preuniversitar şi universitar. Apoi sunt analizate aspecte privind conduita personalului didactic.
Domeniul tematic la care se încadrează cursul de formare propus este „Altele - Legislație școlară”.

Inscriere

Durata: 24 de ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Jurist Paul ANCA - studii universitare (specializarea Drept) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.);