II. 14 Denumirea programului: PREDAREA-ÎNVĂȚAREA INTERACTIVĂ CENTRATĂ PE ELEV

Public – ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar care doresc să utilizeze metode de predare interactivă, metode prin care elevul nu este obiect al educaţiei, ci este om în formare şi dezvoltare, relaţia profesor – elev fiind una de colaborare, având interese comune.
Justificare: Schimbările sociale fundamentale din ultima perioadă au dus la o nouă orientare a educaţiei, aceasta evoluând de la simpla achiziţie de cunoştinţe („a şti”) şi de la formarea deprinderilor („a învăţa să faci”), la dezvoltarea atitudinilor („a vrea să fi”) a personalităţii în întregul ei („a învăţa să fii”) şi a competenţelor sociale şi profesionale („a învăţa să fii împreună cu alţii”), toate acestea concurând la potenţarea dezvoltării şi devenirii individului în cadrul societăţii („a învăţa să devii”). Totodată accentul strategic în procesul educaţional s-a mutat de la punctual şi fragmentat (cunoştinţe, deprinderi, abilităţi izolate) la integrat, holistic şi emergent (competenţe personale şi sociale).

Inscriere

Durată: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor Carolina Maria GURALIUC – studii universitare (specializarea Chimie- Fizică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;