II.21 Denumirea programului: DEZVOLTAREA ABILITAȚILOR DE VIAȚĂ ALE ELEVILOR ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE

Public – ţintă: cadre didactice din învățământul gimnazial/liceal/vocațional care predau discipline din ariile curriculare: Tehnologii, Științe, Om și societate, profesori diriginți.
Justificare: Schimbările profunde și rapide ce caracterizează lumea de astăzi revoluționează toate domeniile, inclusiv educația. Noua pedagogie este „centrată pe elev" pentru a ține cont de posibilitățile sale reale de a performa într-o societate complexă și imprevizibilă, precum cea a secolului XXI. Noile metode sunt "active", adică urmăresc să transforme elevul din receptor pasiv de informații în actor al procesului de învăţare. Abilitățile sunt ingredientul esențial ce le permite să-și transpună cunoștințele în comportamente și în atitudini. Totodată, competențele formate trebuie să faciliteze adaptarea tinerilor la complexul de constrângeri și provocări sociale, de mediu, economice și culturale specifice societății în care trăiesc.

Inscriere

Durata: 24 ore /95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor Mioara Maria MITREA – studii universitare (specializarea Limba și literatura română), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Maria Alexandra GUȚULEANU - studii universitare (specializarea Limba și literatura română - Limba și literatura engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Maria Sidonia VOICA – nivel universitar (specializarea Mașini hidraulice pneumatice), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.