II. 10 Denumirea programului: STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE ŞI ROLUL LOR ÎN EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂŢARE

Public – ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar care doresc să utilizeze metode de predare interactivă, metode prin care elevul nu este obiect al educaţiei, ci este om în formare şi dezvoltare, relaţia profesor – elev fiind una de colaborare, având interese comune.
Justificare: Schimbările sociale fundamentale din ultima perioadă au dus la o nouă orientare a educaţiei, aceasta evoluând de la simpla achiziţie de cunoştinţe („a şti”) şi de la formarea deprinderilor („a învăţa să faci”), la dezvoltarea atitudinilor („a vrea să fi”) a personalităţii în întregul ei („a învăţa să fii”) şi a competenţelor sociale şi profesionale („a învăţa să fii împreună cu alţii”), toate acestea concurând la potenţarea dezvoltării şi devenirii individului în cadrul societăţii („a învăţa să devii”). Totodată accentul strategic în procesul educaţional s-a mutat de la punctual şi fragmentat (cunoştinţe, deprinderi, abilităţi izolate) la integrat, holistic şi emergent (competenţe personale şi sociale).

Inscriere

Durată: 24 ore
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor pentru învățământ preșcolar Nicoleta CĂLINESCU – studii universitare (specializare Contabilitate și informatică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N;
-Profesor pentru învățământ preșcolar Mihaela DICU – sudii universitare (specializare Limba și literatura română – Limba și literatura franceză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N;
-Profesor pentru învățământ preșcolar Adela Monica VĂRZARU – studii universitare (specializare Geografie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N