CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ OLT  cu sediul în: localitatea Slatina, strada Ionașcu, nr. 38, județul OLT, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual :

Denumirea postului - administrator financiar debutant - 1 post vacant pe perioadă nedeterminată.

Condiții generale de participare:

Sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa 1 la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: superioare (facultate în domeniul științelor economice).

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: fara vechime. 

Dosarul de înscriere

În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi

completările ulterioare, dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:

1.Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii;

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi altor acte care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

4. Cazierul judiciar ;

5. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului (medicina muncii);

6. Curriculum vitae, însoțit de documente justificative;

8. Alte documente relevante.

          Actele prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul.

Depunerea dosarelor : la sediul unitații de învățământ Centrul Județean de Exclență din strada Ionașcu , nr.38, Slatina , Olt.

Tipul probelor:

-scris

-interviu

-proba practică

Bibliografie:

 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr 1139/2015 privind modificarea si completarea ordinului Ministrului Finanțelor 923/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea in legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Decret nr 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operațiunilor de casa;
 • OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin 2021/2013 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;
 • Legea 98/2016 actualizata privind achizițiile publice;
 • Ordinul nr 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Legea nr. 53/2017– Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 • Legea nr 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 • OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
 • Ordinul nr 629/2009 privind întocmirea şi depunerea situațiilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice cu modificările şi completările ulterioare.

Tematică:

Organizarea contabilităţii la unităţile de învăţământ, respectiv înregistrările contabile şi documentele în baza cărora se fac acestea, referitor la: 

 • Contabilitatea activelor fixe;
 • Înregistrarea amortizării;
 • Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial;
 • Contabilitatea decontărilor cu personalul;
 • Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar;
 • Operaţiunile privind decontările cu furnizorii;
 • Operaţiunile privind decontările cu clienţii;
 • Conturi la Trezoreria Statului şi bănci.

2. Inventarierea patrimoniului instituţiilor publice

3. Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi păstrarea lor

4. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evident şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

5. Finanţarea şi baza materială a învăţământului preuniversitar

6. Exercitarea controlului financiar preventiv

7. Achiziţia directă, licitaţia deschisă şi licitaţia restrânsă.

 DIRECTOR, PROF. BADEA Vanina Elena

 

Vezi anuntul de angajare in format PDF
Vezi graficul concursului