PROIECTUL METODOLOGIEI
de organizare si desfăşurare a selecţiei
experţilor din echipa de implementare în cadrul proiectului
„Curriculum Relevant Educaţie Deschisă pentru toţi” - CRED
Cod SMIS 2014+:118327

I.    CONTEXT1.1    Prezentare generalăÎnvăţământul preuniversitar din Romania, se găseşte în etapa unor schimbări curriculare importante determinate de orientarea pe competenţe cheie şi pe o învăţare relevantă pentru fiecare elev. Până în acest moment, procesul de elaborare a unui nou curriculu m a parcurs următoarele etape:•        Curriculum-ul pentru învăţământul primar (plan cadru şi programe) a fost elaborat si aplicat şi un ciclu de implementare s-a încheiat.•        Curriculum-ul pentru gimnaziu (plan cadru şi programe) este elaborat şi implementarea a început (cu clasa a V-a) în anul şcolar 2017/2018.În acest context proiectul CRED îşi propune în mod special:•        Formarea cadrelor didactice din învăţământul primar şi gimnazial pentru dezvoltarea capacităţii de proiectare şi derulare a predării-învăţării-evaluării centrate pe formarea de competenţe cu respectarea noului cadru curricular naţional;•        Sprijin pentru cadrele didactice în facilitarea predării-învăţării-evaluării centrate pe elev, mai exact, facilitarea învăţării astfel încât să permită şi să sprijine fiecare elev să progreseze în învăţare (indiferent de posibile dificultăţi, trăsături de personalitate, etnie, dizabilitate etc.);•        Promovarea abordărilor integrate (în sensul realizării conexiunilor cu viaţa reală) şi inovatoare ale noului cadru curricular.1.2    Obiectivele proiectului CRED:•        Facilitarea, în primele luni ale proiectului, a unei abordări curriculare unitare şi coerente, centrate pe competenţe în rândul decidenţilor şi partenerilor educaţionali, în vederea asigurării de oportunităţi egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, inclusiv cei reintegraţi în programe de tip a doua şansă.•        Promovarea unor abordări didactice centrate pe competenţe prin elaborarea şi utilizarea de resurse educaţionale deschise relevante pentru aplicarea la clasă a noului curriculum pentru învăţământul primar şi gimnazial.

CRED-Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi

•        Abilitarea curriculară a 55.000 de cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial pentru o abordare metodologică centrată pe competenţe cheie, în acord cu noul curriculum şi adaptarea activităţilor de învăţare la nevoile specifice ale fiecărui elev, inclusiv ale celor aflaţi în risc de abandon şcolar.•        Creşterea calităţii şi relevanţei activităţilor din şcoli cu populaţie vulnerabilă, în vederea reducerii părăsirii timpurii a şcolii, prin implementarea de proiecte inovative centrate pe dezvoltarea competenţelor cheie a cel puţin 2.500 de elevi, în contexte de învăţare curriculare şi extracurriculare stimulative şi motivaţionale.•        Realizarea de cercetări şi studii tematice privind aplicarea noului curriculum din perspectiva dezvoltării competenţelor cheie şi sprijinirea elevilor care aparţin grupurilor vulnerabile.I.      3 Parteneri CRED:Proiectul se implementează, conform Contractului de finanţare nr. POCU/254/6/20, cod SMIS 2014+:118327, având ca Beneficiar Ministerul Educaţiei Naţionale în parteneriat cu:•        Institutul de Ştiinţe al Educaţiei•        Casa Corpului Didactic Botoşani•        Casa corpului Didactic Bucureşti•        Casa Corpului Didactic  Braşov•        Casa Corpului Didactic  Buzău•        Casa Corpului Didactic  Cluj•        Casa Corpului Didactic  Olt•        Casa Corpului Didactic  Teleorman•        Casa Corpului Didactic  Timiş•        Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti•        Inspectoratul Şcolar Bihor•        Inspectoratul Şcolar IaşiPentru implementarea activităţilor proiectului sunt necesare echipe suport formate din experţi care să corespundă cerinţelor fişelor de post depuse odată cu cererea de finanţare şi aprobate prin contractul de finanţare.Pentru a fi selectate în cadrul echipei de implementare, persoanele interesate, care îndeplinesc condiţiile şi criteriile profesionale necesare implementării proiectului, participă la un proces de selecţie.II.      DISPOZIŢII GENERALEArt. 1. Prezenta metodologie stabileşte condiţiile generale privind selecţia experţilor în cadru l proiectului CRED, ID 118327, finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 -2020 şi este elaborată cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Condiţiile de participare la selecţie şi criteriile specifice în baza cărora vor fi selectaţi experţi i vor fi specificate în fiecare anunţ de selecţie.9                                    9

Art. 2. Metodologia de organizare şi desfăşurare a selecţiei experţilor din echipa de implementare în cadrul proiectului CRED a fost elaborată în concordanţă cu principalele reglementări legislative în vigoare:-         HG nr. 26/2017 cu modificările şi completările ulterioare privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;-         Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 492/2017;-         OUG nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 978/2017;-         HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;-         OG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;-         HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;-         Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;-         Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020;-         Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020;-         Manualul Beneficiarului POCU 2014-2020, Axele Prioritare 1-6;-         Ghidul Solicitantului-Condiţii Specifice ”Curriculum naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial”;-         Contractul de finanţare nr.POCU/254/6/20, cod SMIS 2014+:118327;-         Cererea de finanţare-Anexa2 la Contractul de finanţare nr.POCU/254/6/20, cod SMIS 2014+:118327;-         Acordul de parteneriat nr.650/GLI/06.11.2017-Anexa 5 la Contractul de finanţare nr.POCU/254/6/20, cod SMIS 2014+:118327;-         Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.-         OMEN nr. 4982/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al MEN;-         Organigrama MEN.Art.3. Activităţile de selecţie a experţilor vor avea în vedere următoarele principii:•       Şanse egale - procesul de selecţie în cadrul proiectului nu va permite/încuraja discriminări de sex, naţionalitate, apartenenţă etnică sau religioasă. Singurele criterii vor fi cele legate de competenţe şi performanţe necesare în materialele elaborate/activităţile prestate în cadrul proiectului;•       Confidenţialitate - aplicaţiile candidaţilor, informaţiile oferite de către aceştia, respectă principiul confidenţialităţii;•       Obiectivitate - asigurată prin metode specifice; orice decizie trebuie să aibă o motivaţie foarte clară şi demonstrabilă;•       Transparenţă- toate informaţiile relevante legate de procesul de selecţie sunt publice şi accesibile celor interesaţi

Art.4. Prin prezenta metodologie se stabileşte caracterul unitar al selecţiilor care se vor realiza pentru posturile vacante din cadrul proiectului, în conformitate cu cerinţele fişelor de post şi graficul activităţilor, aprobate de către autoritatea finanţatoare.

Art.5. În cadrul proiectului, beneficiarul şi partenerii desemnează prin ordin/decizie internă personal pentru a ocupa poziţii, în conformitate cu cerinţele fişelor de post aprobate.Art.6. Pornind de la necesitatea asigurării caracterului unitar al activităţii de formare (A3) derulată la nivel naţional şi implementată simultan prin intermediul structurilor Caselor Corpului Didactic din judeţe/municipiul Bucureşti ca organizatori şi furnizori ai programelor de formare continuă acreditate, constituirea echipelor regionale şi locale este în responsabilitatea fiecărui CCD- coordonator.

III.       Etapele selecţieiIII. 1. Constituirea Comisiei de Selecţie si a Comisiei de Soluţionare a ContestaţiilorArt. 7. Comisia de Selecţie va fi constituită la nivel minimal din:Preşedinte, 2 membri şi Secretar prin decizia Managerului de proiect/Coordonatorului partener, pentru fiecare apel de selecţie.Art. 8. Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor va fi constituită la nivel minimal din :Preşedinte, 2 membri şi Secretar prin decizia Managerului de proiect/Coordonatorului partener, pentru fiecare apel de selecţie.Ar. 9. Comisiile de Selecţie şi Soluţionare a Contestaţiilor vor fi constituite din experţi angajaţi în cadrul proiectului. Componenţa celor doua comisii este diferită, cu excepţia secretarului.Art. 10. Atribuţiile Comisiei de Selecţie:a.     Stabileşte criteriile, probele şi calendarul selecţiei;b.     Elaborează baremul/grila de evaluare pentru apelul de selecţie;c.      Elaborează anunţul de selecţie;d.     Verifică corectitudinea întocmirii dosarelor candidaţilor şi îndeplinirea condiţiilor de participare la selecţie;e.      Evaluează candidaţii conform criteriilor de selecţie stabilite;f.      Elaborează procesul verbal aferent fiecărei etape a evaluării candidaţilor. Procesul verbal final va fi însoţit de tabelul cu punctajele obţinute de candidaţi;g.     Păstrează în deplină securitate documentele şi asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la procesul de evaluare;h.     Transmite secretarului comisiei rezultatele selecţiei;i.       Validează şi publică rezultatele finale după soluţionarea contestaţiilor.Art. 11. Atribuţiile Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor:a.     Verifică dosarele candidaţilor conform cerinţelor din apelul de selecţie şi soluţioneazăcontestaţia;b.     Transmite Comisiei de Selecţie rezultatele soluţionării contestaţiilor.

c. Transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiei pentru a fi comunicate candidatului.

III. 2. Publicarea anunţului de selecţieArt.12. Anunţul de selecţie se va publica, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înaintea termenului limită de depunere a dosarelor, atât pe pagina web a proiectului şi pe cea a partenerului care realizează angajarea, cât şi în cel puţin un cotidian naţional.Art.13. Conţinutul minimal al anunţului aferent organizării fiecărei selecţii a experţilorva cuprinde:a.     numărul şi tipul posturilor;b.     descrierea activităţilor, responsabilităţilor corespunzătoare postului, durata angajării;c.      condiţiile obligatorii impuse prin fişa postului;d.     criteriile şi probele de selecţie;e.      documentele necesare pentru înscrierea în selecţie;f.      informaţii privind modalitatea de depunere a documentelor necesare;g.     calendarul selecţiei.

III. 3. înregistrarea candidaturilorArt. 14. Dosarele candidaţilor se depun conform specificaţiilor din anunţ şi vor primi un număr de înregistrare din registrul de corespondenţă al beneficiarului/partenerilor.III. 4. Verificarea si evaluarea dosarelor depuse de candidaţiArt.15. Prima faza a procesului de selecţie va consta în verificarea eligibilităţii dosarelor depuse de către candidaţi. Pentru a fi admis în etapa ulterioară, dosarul trebuie sa conţină toate documentele solicitate şi să îndeplinească condiţiile obligatorii din anunţul de selecţie Art. 16. Verificarea dosarelor înregistrate va fi realizată de către membrii Comisiei de Selecţie.Art.17. Lista candidaţilor declaraţi respinşi în urma invalidării conformităţii dosarului de înscriere va fi publicată pe pagina web a proiectului, la adresa specificată în anunţul de selecţie. Eventualele contestaţii vor fi depuse online în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor preliminarii.Art.18. Rezultatele contestaţiilor vor fi publicate pe pagina web a proiectului în termen de 2 zile lucrătoare.Art.19. Faza a doua va consta în evaluarea candid aţilor în cadrul probelor stabilite şi pe baza baremelor/grilelor de evaluare stabilite de către Comisia de Selecţie.Art.20. Rezultatele selecţiei vor fi publicate pe pagina web a proiectului, la adresa specificată în anunţul de selecţie. Eventualele contestaţii vor fi depuse online în termen de 24 ore de la

data publicării rezultatelor. Rezultatele finale în urma soluţionării contestaţiilor vor fi publicate pe pagina web a proiectului în termen de maxim 7 zile lucrătoare.Art.21. Candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita numărului de posturi din anunţul de selecţie. Candidaţii care îndeplinesc baremul minim

pentru selecţie, dar nu sunt în lista celor declaraţi admişi, vor constitui corpul de rezervă pentru poziţia respectivă pe toată perioada derulării activităţii.

IV.     DISPOZIŢII FINALEArt.22. Rezultatul selecţiei se face public prin afişarea pe pagina web a proiectului şi a partenerului/partenerilor implicaţi.Art.23. Beneficiarul/partenerul va încheia cu persoanele selectate contracte individuale de muncă pe durată determinată, contracte care nu pot depăşi durata prevăzută pentru implementarea proiectului.