Casa Corpului Didactic Olt organizează concurs pentru ocuparea unui post de documentarist. Concursul se organizează în baza Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Anunț

Tematica și bibliografia concursului