Echivalarea și acordarea de credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice participante la activități de formare din categoria 4. Programe speciale, în anul școlar 2017-2018:

 Având în vedere Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, art.8 aprobată prin OMECTS nr. 5562/2011 și Nota MEN nr.48/22.02.2013, art.15, în perioada 01-30 septembrie are loc procedura de echivalare și acordare de credite profesionale transferabile cadrelor didactice participante la activități de formare din categoria 4. Programe speciale, în anul școlar 2017-2018:

  1. obținerea gradului didactic II, gradului didactic I;
  2. absolvirea studiilor universitare de master, în domeniul de specialitate sau în domeniul Stiinţele educaţiei;
  3. absolvirea studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul Stiinţele educaţiei;
  4. absolvirea unui program de conversie profesională în învăţământ prin studii postuniversitare;
  5. obţinerea unei alte specializări, care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei alte discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă;

Etapele procedurii de echivalare și acordare de credite profesionale transferabile:

  • 01-15 septembrie 2018
    • Depunerea dosarului de echivalare și acordare a creditelor profesionale transferabile la unitatea școlară, de către absolvenții programelor de formare din categoria 4.Programe speciale la școala unde funcționează.

Dosarul de echivalare va conține: cerere prin care se solicită echivalarea, documentul care atestă finalizarea programului de formare (copie certificată conform cu originalul de către directorul unității școlare), carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naștere (copii certificate conform cu originalul de către directorul unității școlare)

  • 15-30 septembrie 2018 – depunerea dosarelor de echivalare la sediul CCD Olt, desfășurarea ședințelor de echivalare la nivelul CCD Olt și eliberarea adeverințelor de echivalare.
  • 30 septembrie 2018 – afișarea rezultatelor;

Documente necesare echivalării:

ANEXA 1_DECIZIE COMISIE

ANEXA 2_FISA INDIVIDUALA ECHIVALARE

ANEXA 3_PV ECHIVALARE

ANEXA 4_ADEVERINTA ECHIVALARE