Învățarea la distanță oferă avantaje evidente pentru a limita efectele închiderii școlilor și întreruperea orelor de curs. A fost o provocare pentru profesori să-și ajusteze maniera de predare cu ajutorul tehnologiei, pentru elevi să-și gestioneze cât mai eficient propriul proces de învățare, pentru conducerea școlilor să coordoneze de la distanță  procesul instructiv-educativ în această perioadă.

        În acest context Inspectoratul Școlar Județean Olt a realizat un chestionar prin care dorește să contureze o viziune, la nivel județean, cu privire la predarea online.

 

Formular de feed back privind procesul de învățare la distanță în județul Olt

       

ORDIN nr. 4.259/827/2020pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII Nr. 4.259 din 15 mai 2020
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 827 din 15 mai 2020
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 16 mai 2020

Potrivit Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4.246/13.05.2020 privind modificarea și completarea ordinului ministrului Educației și Cercetării nr. 3.844/27.03.2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în contextul pandemiei COVID-19, pentru o perioadă cel puțin egală cu aceea a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular, pentru programele de formare continuă acreditate, având forma de organizare de tip față-în-față, aflate în implementare la data suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular și suspendate conform prevederilor legale în vigoare, activitățile de formare și de evaluare finală ale programelor de formare continuă acreditate față-în-față vor fi reorganizate și desfășurate în regim online, numai cu respectarea cumulativă condițiilor precizate.

Ordin nr. 4.246/13.05.2020

 

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Sănătății au emis un ordin comun care stabilește măsuri pentru unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice, pentru toate structurile aflate în subordonarea MEC.

Comunicat de presă_16.05.2020

Măsuri de prevenire și combatere

 

Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății au aprobat, în conformitate cu prevederile ordinului comun atașat, o serie de măsuri pentru desfășurarea activităților de către persoanele care au acces în unitățile de învățământ, în condiții de siguranță, în contextul prevenirii și combaterii îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2.

Astfel, cele două ministere și instituțiile din subordinea acestora (inspectoratele școlare județene, direcțiile județene de sănătate publică ș.a.) au responsabilități specifice, în raport cu profilul propriu, în vederea desfășurării în condiții de siguranță a sesiunilor de pregătire a examenelor organizate pentru elevii claselor a VIII-a și a XII-a (2 - 12 iunie 2020).

Monitorul Oficial (nr. 381/12.05.2020)

Ordin comun al Ministerului Educației și Cercetării (nr. 4.220/8.05.2020) și al Ministerului Sănătății (nr. 769/8.05.2020)

cred

În perioada 12.05.2020 - 03.06.2020 va avea loc selecția grupului țintă, cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, pentru disciplinele la care există formatori acreditați în regiunea Sud - Vest Oltenia pentru participarea la programele de formare „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ primar” și „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ gimnazial”, acreditate de Casa Corpului Didactic Olt în cadrul Proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți - CRED”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional Capital Uman 2014 - 2020, cod SMIS 2014+: 118327

Adresă selecție cadre didactice

Anexa 1 - Calendarul selecției

Anexa 2 - Criterii de selecție

Anexa 3 - Repartizare cursanți pe discipline

Formulare învățământ primar

Formulare învățământ gimnazial

 

cred

Selecția națională de bune practici în învățământul primar și gimnazial românesc „Creatori de Educație” a ajuns la cea de-a doua ediție, aceasta derulându-se, anul acesta, în baza unui nou regulament. Documentul este actualizat în conformitate cu propunerile primite de la toți actorii din sistemul educațional românesc, în cadrul celor douăetape de consultare publică parcurse în vederea actualizării. Regulamentul este publicat în secțiunea specifică a site-ului dedicat selecției.

„Creatori de Educație” își propune recunoașterea învățătorilor și profesorilor din ciclul primar și gimnazial care au o contribuție remarcabilă la dezvoltarea competențelor-cheie ale elevilor, prin implementarea Noului Curriculum Național. Aceasta este singura competiție dedicată exclusiv cadrelor didactice care folosesc metode și strategii didactice interactive/inovatoare, care aplică în mod creativ programele școlare la nivel primar/gimnazial, care generează schimbare/progres școlar la nivelul claselor de elevi cu care lucrează și care își adaptează demersul didactic, în mod inventiv, la nevoile și interesele elevilor. Nu în ultimul rând, în cadrul selecției se pune accent pe actul pedagogic din comunitățile dezavantajate, pe prevenirea sau reducerea absenteismului sau abandonului școlar, pe creșterea șanselor elevilor de continuare a studiilor în niveluri superioare de educație și crearea unui spațiu educațional incluziv.

Astfel, prin intermediul platformei online dedicate, creatorideeducatie.ro, începând de astăzi, 4 mai, și până ]n data de 19 iunie a.c., activitățile cadrelor didactice pot fi înscrise, crescând șansele ca profesorii propuși să fie recunoscuți public drept veritabili Creatori de Educație. Înscrierile pot fi făcute de elevi, părinți sau colegi din sistemul de învățământ, reprezentanți ai societății civile etc. De asemenea, cadrele didactice își pot înregistra singure activitățile în selecție.

În perioada 19 iunie - 17 iulie, are loc validarea online privind condițiile de eligibilitate a propunerilor înscrise. Validarea presupune verificarea corectitudinii informațiilor completate în formularul de înscriere a propunerii, prin efectuarea de verificări la nivel local, prin mijloace de comunicare online, telefon etc., în vederea obținerii datelor necesare pentru promovarea/trecerea modelului de bune practici înscris în următoarea etapă a selecției.

Ulterior, toate modelele educaționale validate vor fi publicate pe platforma creatorideeducatie.ro, în secțiunea „Listă modele de bune practici 2020”.

În intervalul 17 iulie - 21 august a.c. se va desfășura evaluarea tehnică a propunerilor validate. Aceasta va fi realizată de o comisie numită prin decizia managerului de proiect, iar la final vor fi acordate 50 de premii, după cum urmează:

  • 20 de premii pentru nivelul primar
  • 30 de premii pentru nivelul gimnazial (Trunchi Comun, Curriculum la Decizia Școlii, activități extracurriculare/extrașcolare).

Din cele 50 de premii acordate la nivel primar și gimnazial, în funcție de numărul și categoria de proiecte validate, maximum 20 de premii se vor acorda celor mai bune proiecte realizate, offline și online, în condiții speciale de urgență în contextul pandemiei cu noul coronavirus, dintre care maximum 5 premii pentru unitățile de învățământ din zone dezavantajate.

Criteriile de acordare a punctelor și grila de punctaj sunt disponibile în regulamentul selecției, ediția 2020.

În funcție de evoluția situațiilor speciale de urgență ce își fac resimțite efectele la nivel internațional și în funcție de măsurile ce vor fi luate la nivel național, termenele etapelor de organizare și desfășurare a Selecției Naționale „Creatori de Educație” (ediția a II-a, anul 2020) pot suporta modificări.

--------------------------------------

„Creatori de Educație” este organizat în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED și sub egida Ministerului Educației și Cercetării, beneficiar al proiectului.

„Creatori de Educație” se desfășoară anual, între 2019 și 2021. Selecția națională de bune practici în educație reprezintă un element important al subactivității A.4.3 din cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED. Această subactivitate (A.4.3 - Informarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea curriculumului național) are rolul de a informa părțile interesate, din sistemul educațional și din afara acestuia, cu privire la experiențele de succes ale cadrelor didactice în aplicarea noului curriculum, a planurilor-cadru și a programelor școlare, în învățământul primar și gimnazial.

1.Examinați stadiul pregătirii și alegeți mijloacele cele mai pertinente                                                                                                                                                                       Optați pentru utilizarea de soluții mai mult sau mai puțin performante, în funcție de fiabilitatea rețelei de energie electrică la nivel local, de accesul la Internet și de competențele digitale ale cadrelor didactice și ale elevilor. Aceste soluții pot varia de la platforme digitale integrate, lecții video, MOOC (Massive Open Online Courses) până la transmisiuni televizate și radiodifuzate.

2.Asigurați caracterul incluziv al programelor de învățare la distanță                                                                                                                                                                      Implementați măsurile necesare pentru a fi siguri că elevii, îndeosebi cei cu deficiențe sau proveniți din familii defavorizate, au acces la programe de învățare la distanță, dacă nu dispun cu toții de dispozitive digitale. Luați în calcul cedarea temporară, către familiile în cauză, a aparaturii din laboratoarele de informatică, furnizându-le acces la Internet.

3.Protejați confidențialitatea și securitatea datelor
Evaluați nivelul de securitate atât la încărcarea datelor sau resurselor educaționale pe platformele web, cât și la transferul lor către alte organizații sau persoane. Asigurați-vă că utilizarea aplicațiilor și platformelor nu compromite confidențialitatea datelor elevilor.

4.Identificați și puneți în aplicare soluții la problemele/provocările psihosociale înainte de a preda
Mobilizați mijloacele disponibile pentru a conecta școlile, părinții, cadrele didactice și elevii. Creați comunități pentru a asigura interacțiunile sociale/umane regulate, pentru a activa măsurile de protecție socială și pentru a răspunde problemelor psihosociale  cu care elevii riscă să se confrunte în situații de izolare.

5.Planificați derularea programelor de învățare la distanță
Purtați discuții cu factorii responsabili pentru a examina durata perioadei posibile de închidere a școlilor și pentru a decide dacă învățarea la distanță ar trebui să se axeze pe cunoștințe noi sau pe aprofundarea materiei deja predate în cadrul lecțiilor anterioare. Planificați orarul în funcție de situația din zonele afectate, de nivelul studiilor, de nevoile elevilor și de disponibilitatea părinților. Alegeți metode pedagogice corespunzătoare, în funcție de stadiul închiderii școlilor și de carantină. Evitați metodele pedagogice care presupun comunicarea față în față.

6.Oferiți suport cadrelor didactice și părinților pentru folosirea tehnologiilor digitale
Organizați sesiuni scurte de formare sau orientare, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru părinți, dacă sunt necesare monitorizarea și asistența elevilor. Ajutați cadrele didactice să asigure condițiile materiale necesare pentru continuitatea învățării, de exemplu soluții de utilizare a datelor mobile pentru transmiterea în direct a cursurilor.

7.Integrați abordările corespunzătoare și limitați numărul de aplicații și platforme
Îmbinați instrumentele sau mijloacele la care au acces cei mai mulți elevi, atât pentru comunicare și lecții sincronizate, cât și pentru învățare nesincronizată. Evitați supraîncărcarea elevilor și părinților solicitându-le să descarce și să testeze prea multe aplicații și platforme.

8.Dezvoltați reguli pentru învățarea la distanță și monitorizați procesul de învățare al elevilor
Stabiliți împreună cu părinții și elevii regulile de învățarea la distanță. Concepeți întrebări, evaluări și exerciții formative pentru a putea urmări procesul de învățare al elevilor. Încercați să folosiți instrumente pentru a obține feedback direct de la elevi, evitând încărcarea părinților cu cerința de a scana și trimite feedback-ul din partea elevilor.

9.Stabiliți durata unităților de învățare la distanță, în funcție de aptitudinile elevilor
Mențineți un ritm de predare coerent, în acord cu nivelul de autoreglare și aptitudinile metacognitive ale elevilor, în special pentru cursurile desfășurate în direct. Este de preferat ca unitatea de învățare pentru elevii de nivel primar să nu depășească 20 de minute, iar pentru cei din învățământul secundar – 40 de minute.

10.Creați comunități și consolidați/încurajați relațiile sociale
 Creați comunități ale cadrelor didactice, părinților și directorilor de unități de învățământ, pentru a combate sentimentul de singurătate și disperare sau neputință al elevilor; facilitați schimbul de experiență și discuțiile privind strategiile de gestionare a dificultăților de învățare.

Surse: https://en.unesco.org/news/covid-19-10-recommendations-plan-distance-learning-solutions

               https://fr.unesco.org/news/comment-planifier-solutions-dapprentissage-distance-fermeture-temporaire-ecoles

Consiliere psihologica

Proiectul „Ambasador pentru Comunitate” este realizat de Asociația Proacta EDU  în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul DIGI, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret și Consiliul Național al Elevilor.

Pe 23 martie, în cadrul acestui parteneriat, a fost lansată prima linie de consiliere psihologică pe tema COVID-19, pentru cadre didactice, elevi și părinți. Cu sprijinul Grupului Digi România, numerele de telefon 0771.141.767 și 0771.141.750 au devenit  numere TELVERDE, gratuite, din orice rețea de telefonie. Specialiștii psihologi răspund în continuare pe grupul creat pe facebook Ambasador pentru Comunitate, dar și la adresa de e- mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..